Pravidla ochrany osobních údajů

(v PDF)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly připraveny s ohledem na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a zároveň s ohledem na zákon č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), který bude později nahrazen zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Nový Zákon“). Pravidla objasňují, které osobní údaje shromažďujeme v rámci iniciativy "Demokracie se neprzní" (dále jen "DSN") a jak tyto údaje používáme a chráníme.

 

I. Které údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jsou to zejména tyto osobní údaje:

a)    Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje řadíme zejména adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo.
b)    Informace o finančních příspěvcích
Mezi informace o finančních příspěvcích řadíme zejména čísla Vašich bankovních účtů, z nichž jste nám uhradili poplatek za přístup do systému "DMS".
c)    Údaje zahrnuté v komunikaci
Mezi údaje zahrnuté v komunikaci zařazujeme nejprve jakékoliv osobní údaje poskytnuté nám v rámci komunikace, ale zároveň i samotný obsah komunikace, tedy například obsah e-mailu, či facebookové zprávy.

 

II. Jak údaje používáme a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní shromažďujeme a využíváme v souladu a na základě platných právních předpisů, uzavřené smlouvy a/nebo dobrovolně udělených souhlasů a oprávněných zájmů na několik účelů, a to zejména za účelem komunikace s Vámi. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost nám tyto údaje poskytnout. Míra osobních údajů, které nám poskytnete záleží na Vás. Žádný Váš osobní údaj nemáme právo zveřejnit.

 

III. Jak údaje sdílíme

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým. Jediný s kým ano je zpracovatel dat a tím je Slovenská pobočka VOX Politico SK, jejíž provozovatelem je CallQuest, s.r.o. se sídlem Park mládeže 1, Košice. Žádné další osoby/instituce, které by Vaše osobní údaje zpracovávali/viděli/slyšeli nejsou.

 

IV. Jak můžete nakládat s Vašimi údaji

Jako osoba dotčená máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi
osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete kontaktováním Jana Němečka
(nemecek.ja@centrum.cz ) prostřednictvím uvedeného e-mailu. Budu se Vám snažit
odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovím nejpozději do jednoho měsíce od Vaší
žádosti. V případě pochybnosti o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření
vaší totožnosti.

Platné právní předpisy jako jsou Zákon, resp. Nařízení a Nový Zákon Vám zajišťují
zejména:

a)    Právo na přístup
Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje,
a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z §
28 Zákona, resp. později čl. 15 Nařízení a § 21 Nového Zákona. V případě, že o Vás
získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj
požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.
b)    Právo na opravu
K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje
potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve potom, co nastane. V
případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu,
kterou na základě Vaší žádosti provedeme.
c)    Právo na výmaz
Pokud budou naplněny podmínky § 17 Zákona, resp. později článku 17 Nařízení a §
23 Nového Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto
můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně
potvrdili Váš opravný zájem a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v
případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se změnil účel, na který
jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním
účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou nutné pro prokazování, uplatňování
nebo obhajování právních nároků.
d)    Právo na omezení zpracování
Pokud budou naplněny podmínky § 28 Zákona, resp. později článku 18 Nařízení a §
24 Nového Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich
osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například, během situace kdy namítáte
správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si
nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo
omezeno během toho než uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme
pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních
nároků.
e)    Právo na přenosnost
Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je prováděno za účelem plnění
s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň jsou prováděny automatizovanými prostředky,
máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně
používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to
technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto
právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úlohy
realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
f)    Právo nesouhlasit se zpracováním
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu
nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či
oprávněných zájmů třetí strany, máte právo námitky proti takovému konání. Na
základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme
závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a
svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních
nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje vymažeme.
Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého
marketingu. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat
nebudeme.
g)    Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se Zákonem,
resp. později Nařízením, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů
dozoru, zejména v regionu Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v
místě údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská
republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220.
h)    Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento
souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

 

V. Odkud máme Vaše údaje

Osobní údaje, které zpracováváme získáváme přímo od Vás.

 

VI. Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme do skončení účelu v bodě 2, avšak nejpozději do odvolání
souhlasu.

 

VII. Změny těchto pravidel

Znění těchto Pravidel jsme oprávněni občas změnit, zejména za účelem zapracování
legislativních změn, či změn účelu a prostředků zpracování. Vaše práva vyplývající z těchto
pravidel nebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke
změnám pravidel způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s
dostatečným předstihem upozorníme.

V Praze, dne 06.07.2021