Obchodní podmínky

(v PDF)

Všeobecné podmínky pro službu VOX Politico CZ

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Základní podmínky využívání Služeb
III. Ochrana osobních údajů a soukromí Uživatelů
IV. Registrace a přihlášení Uživatelů
V. Blokace Uživatelského účtu, zrušení registrace
VI. Práva a povinnosti Uživatelů
VII. Práva a povinnosti Provozovatele
VIII. Zodpovědnost za škodu
IX. Reklamační řád a zodpovědnost za vady
X. Řešení sporů online
XI. Závěrečné ustanovení

 

I. Úvodní ustanovení

1.    Tyto Všeobecné podmínky pro službu „VOX Politico CZ“ (dále jen VOX Politico) společnosti Žiju s rozumem, s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele služby VOX Politico při poskytovaní a využívaní služby VOX Politico.
2.    Provozovatelem služby VOX Politico je společnost Žiju s rozumem s.r.o. se sídlem xxx 1, Praha (dále jen „Provozovatel“), pokud Podmínky neustanovují jinak. Adresa elektronické pošty: info@voxpolitico.cz; tel. kontakt: +420 608 778 697.
3.    Služby poskytované Provozovatelem představují nejprve shromažďovaní, zpracování, zobrazování a uchovávání statistických dat, přičemž jsou jednotlivým uživatelem poskytované za úplatu, dle platného ceníku služby, pokud tomu tak není, je níže specifikováno v těchto Podmínkách (dále jen „Služba“ nebo „Služby“).
4.    Uživatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje na Server Provozovatele a využívá Služby poskytované Provozovatelem (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“); využívání Služeb je podmíněné registrací a platbou dle platného ceníku, pokud Podmínky nebo zvláštní podmínky každého Serveru neurčí jinak.
5.    Uživatel Serverů, který je fyzickou osobou musí být osobou starší 18 let. Provozovatel vědomě neposkytuje Služby fyzickým osobám mladším 18 let.
6.    Příslušným orgánem kontroly poskytování těmito Podmínkami upravených a s nimisouvisejících Služeb je Česká obchodní inspekce, Inspektorát xxx ČOI pro Pražský kraj, xxx 3, P.O. Box A-35, 150 00 Praha (dále jen „ČOI“), pokud Podmínky užívání služeb (dále jen „Zvláštní podmínky“) neurčí jinak.

 

II. Základní podmínky užívání Služeb

1.    Využívaním Služeb poskytovaných Provozovatelem Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami.
2.    Služby Provozovatele jsou ze strany Uživatelů užívány na vlastní riziko.
3.    Provozovatel Uživatele informuje, že ve smyslu § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o elektronických komunikacích") má právo ho oslovovat s voláními, se zasíláním emailů a SMS zpráv na kontaktní adresy, které uvedl při registraci na Serverech Provozovatele pro účely přímého marketingu vlastních podobných zboží a služeb. Volání, e-mail nebo SMS zpráva podle předchozí věty může mít informační nebo reklamní charakter a jejich původcem je Provozovatel. Provozovatel bude zpracovávat
osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu. Nesouhlas s voláním, se zasíláním těchto e-mailů nebo SMS zpráv může Uživatel kdykoliv oznámit Provozovateli zasláním e-mailu na adresu nemecek.ja@centrum.cz nebo callquest@callquest.sk (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky).

 

III. Ochrana osobních údajů a soukromí Uživatelů

1.    Provozovatel zpracovává údaje Uživatele za účelem poskytování Služeb Uživateli. Za účelem poskytování Služeb Uživateli budou v nezbytném rozsahu zpracovány údaje uvedené Uživatelem při registraci. Pokud Uživatel nesouhlasí s poskytnutím svých údajů za tímto účelem, objektivně a technicky není ani možné poskytnutí Služeb Provozovatelem. Tento rozsah údajů je Provozovatel zároveň oprávněn zpracovat i v případě ochrany svých práv v případném sporu s Uživatelem jako i v případě, že mu poskytnutí údajů ukládá zákon.
2.    Údaje o Uživatelích užije Provozovatel výlučně v mezích a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení GDPR") a ustanoveními zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") a těchto Podmínek. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které si Uživatel zadal sám při registraci, a to v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (příjmení, jméno, organizace, e-mailová adresa a telefonní číslo Uživatele), případně údaje, které ukládá Uživatel sám při využívání Služeb. Provozovatel uchovává i jiné než osobní údaje, a to např. název společnosti, IČO, emailová adresa a telefonní číslo Uživatele, který je právnickou osobou, a soukromé údaje. Provozovatel nezveřejňuje žádné údaje Uživatelů. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pro účely registrace a služeb s tím souvisejících na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů podle odst. 6 tohoto článku Podmínek. Neposkytnutí osobních údajů Uživatelem znamená nemožnost uzavření smluvního vztahu a poskytování služeb, které souvisejí s registrací.
3.    Uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány Provozovatelem, má právo od Provozovatele požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jakož i právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů. Uživatel má současně právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jsou žádosti Uživatele v postavení dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, Provozovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

 

IV. Registrace a přihlášení Uživatele

1.    Užívání Služeb VOX Politico je podmíněno registrací v systému Provozovatele a úhradou ceny za služby dle platného ceníku, pokud tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky nestanoví jinak.
2.    Informace, které Uživatel vyplní na Serverech v registračním formuláři musí být v souladu se skutečností. Registrovaný Uživatel je povinen v případě změny jakéhokoliv registračního údaje sdělit tuto skutečnost Provozovateli emailem na adresu nemecek.ja@centrum.cz nebo callquest@callquest.sk. Provozovatel zajistí opravu registračního údaje ve svých systémech a to bezplatně.
3.    Provozovatel zřídí každému registrovanému Uživateli uživatelský účet v systému Vox Politico (dále jen "Uživatelský účet"). Uživatel se do svého Uživatelského účtu přihlašuje prostřednictvím přihlašovacího jména, které je shodné s tvarem uvedené mailové adresy uživatele (dále jen "VOX ID") a hesla. VOX ID slouží jako unikátní identifikátor každého Uživatele, pod kterým se Uživatel přihlašuje do systému VOX Politico. Bez ohledu na Uživatelem zvolený způsob registrace je Provozovatel oprávněn z důvodu ochrany Služby a z důvodu verifikace Uživatele požadovat telefonní číslo Uživatele (dále také jako "Ověřovací prvek").
4.    Uživatel může Uživatelské konto a Služby začít využívat okamžitě po vyplnění kontaktních údajů a úhradě ceny za vybrané produkty, s výjimkou pokud Zvláštní podmínky stanoví jinak. Za úhradu se považuje připsání platby na účet Poskytovatele s variabilním symbolem, uvedeným při objednání služby.
5.    Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchovávání hesla ke svému VOX ID. Uživatel je zodpovědný za všechny aktivity provedené prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
6.    Uživatel se zavazuje kontaktovat Provozovatele ihned po zjištění neautorizovaného použití svého Uživatelského účtu a svých údajů.
7.    Údaje, které jsou vázány k Uživatelskému účtu (jakož i přístupové heslo) lze měnit pouze v profilu tohoto Uživatelského účtu.
8.    V případě, že bylo Uživateli zrušeno konto z důvodu porušení právních předpisů nebo Podmínek Uživatelem, Uživatel bere na vědomí, že při nové registraci takovému Uživateli nemusí být nová registrace umožněna.

 

V. Blokace Uživatelského účtu, zrušení registrace

1.    Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může jeho Uživatelský účet kdykoliv v souladu s těmito Podmínkami resp. Zvláštními podmínkami zrušit nebo zamezit přístup Uživateli, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel tak může učinit zejména na základě:
   ●    porušení zákonů a právních norem ČR a Evropské unie Uživatelem;
   ●    porušení těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek Uživatelů;
   ●    absence aktivity Uživatelského účtu po první registraci (pokud nebyl Uživatelský účet použit ani jednou během 90 dní od prvního odhlášení po nové registraci účtu). Pouze v případě, že nemá objednané a zaplacené žádné služby
   ●    dlouhodobé absence aktivity Uživatelského konta, pokud nemá objednané a zaplacené žádné služby
   ●    na vlastní žádost Uživatele
   ●    z důvodu poškozování Provozovatele
   ●    nevyplnění pravdivých údajů o Uživateli při registraci.
2.    Provozovatel udržuje po zrušení Uživatelského konta, informace zadané Uživatelem na Server po dobu potřebnou na výmaz informací ze Serveru, vyplývající z technického nastavení fungování procesu odstraňování údajů po zrušení účtu.
3.    V případě, že Uživatel požádá o smazání svého Uživatelského účtu, jeho Uživatelský účet vymazán po uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne odeslání žádosti o smazání/zrušení, pokud tomu nezabrání právní, technické, preventivní nebo jiná omezení. Uživatel je oprávněn během lhůty pro vymazání (tj. během 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o smazání/zrušení Uživatelského účtu), zrušit svou žádost o smazání/zrušení účtu, způsobem vytvořeným přímo na uživatelském účtu.
4.    Pokud se Uživatel nepřihlásí do svého nově vytvořeného Uživatelského účtu, který neobsahuje žádné placené služby, ani jednou během 90 kalendářních dnů od prvotní registrace svého Uživatelského účtu (a tedy od prvního přihlášení do svého Uživatelského účtu), jeho Uživatelský účet bude po uplynutí 90 kalendářních dní automaticky smazán.

 

VI. Práva a povinnosti Uživatele

1.    Uživatel má právo přistupovat ke svým službám na portálu VOX Politico neomezeně.
2.    Uživatel bere na vědomí, že statistická data jsou sbírána v reálném čase, během pracovních dnů, od 9:00 do 17:00. Uživatel bere na vědomí, že zobrazované výsledky mohou být ovlivněny statistickou chybou.
3.    Uživatel nemá právo zveřejňovat statistické údaje služby VOX Politico v médiích a na veřejně dostupných online stránkách bez dovolení Provozovatele, pokud to zvláštní dohoda nestanoví jinak. O povolení k individuálnímu jednorázovému zveřejnění je možné požádat za cenu dle aktuálního ceníku nebo osobní domluvy na emailové adrese nemecek.ja@centrum.cz.
4.    Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli zprávy ověřovacího, bezpečnostního nebo upozorňovacího charakteru.

 

VII. Práva a povinnosti Provozovatele

1.    Provozovatel má povinnost sbírat, vyhodnocovat a zobrazovat statistická data na portálu VOX Politico. Pokud tomu nezabrání technické překážky, Provozovatel aktualizuje zobrazené zpracované statistické údaje minimálně 1x za pracovní den.
2.    Provozovatel neposkytuje Uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb.
3.    Při ukončení poskytování Služeb Provozovatelem a používání Služeb Uživatelům, mají Provozovatel a Uživatel zákonná práva, pokud z toho vyplynou.
4.    Provozovatel tímto informuje Uživatele, že v zákonem stanovených případech poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a soudu a v rámci této součinnosti dochází k poskytnutí údajů Uživatele týkajících se jeho aktivity při využívání Služeb Provozovatele.
5.    Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené Službě upravuje reklamační řád.
6.    V případě, že dojde ze strany Uživatele Služeb k porušení těchto Podmínek, Provozovatel Uživatele na takové porušení upozorní. V případě, že Uživatel, přes upozornění ze strany Provozovatele opětovně poruší tyto Podmínky, Provozovatel je oprávněn tomuto Uživateli zablokovat Uživatelský účet. Vzhledem k povaze poskytovaných Služeb, Provozovatel a Poskytovatel, který se pokládá za spotřebitele ve smyslu příslušných právních předpisů, tímto souhlasí v souladu s § 48 odst. 2 občanského zákoníku s tím, že odstoupením od smlouvy podle tohoto bodu dochází ke zrušení smlouvy ke dni doručení odstoupení (tj. ke dni blokace Uživatelského konta).
7.    Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek sdělí Provozovatel Uživateli e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci. Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek se pokládá za doručené na druhý den od odeslání e-mailové zprávy obsahující odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Podmínek.
8.    Vzhledem k povaze poskytování Služeb, Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené Služby na uživatelův emailový účet.
9.    Pokud Zvláštní podmínky neurčují jinak, Uživatel placené Služby v případě neposkytnutí údajů podle bodu 5 tohoto článku Podmínek není považován podle § 3 odst. 1 Zákona o DPH za osobu povinnou k dani. Provozovatel za placené Služby nemá povinnost Uživateli podle § 71 odst. 1 Zákona o DPH, vypracovat fakturu.

 

VIII. Zodpovědnost za škodu

1.    Uživatel si je vědom toho, že využívá Služby výhradně na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů, ani za způsob jakým Služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Služeb Uživatelem či třetími osobami.
2.    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb.
3.    Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly Uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání Služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
4.    Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Serveru, jeho bezchybnou činnost a zabezpečení. Zároveň má právo odstavit Server bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu. V případě, že Provozovatel definitivně ukončí poskytování služby, oznámí to Uživatelům prostřednictvím jejich emailových adres a vrátí poměrnou část nevyčerpané části předplatného za Služby na bankovní účty Uživatelů.
5.    Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Služeb, jakož i způsobených nefunkčností, chybovostí nebo činností jiných Uživatelů či z jiných důvodů.

 

IX. Reklamační řád a zodpovědnost za vady

1.    Provozovatel odpovídá za to, že placené Služby budou poskytovány řádně a včas. V případě, vyskytnutí se vad poskytovaných placených služeb je Provozovatel povinen tyto vady neprodleně odstranit.
2.    Informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Uživatelů jsou uvedeny v Reklamačním řádu.
3.    V případě zájmu o reklamaci je Uživatel oprávněn písemně kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese nemecek.ja@centrum.cz nebo na adrese callquest@callquest.sk (nebo na jiný kontakt pokud tak určují tyto Podmínky nebo Zvláštní podmínky).
4.    Reklamace musí obsahovat konkrétní popis reklamované skutečnosti.
5.    Provozovatel je povinen každou reklamaci prověřit a v případě, že je tato opodstatněná, je povinen podniknout kroky směřující k její nápravě.
6.    Pokud Uživatel, který je spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vyřešil jeho reklamaci či pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo pokud neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Uživatel právo obrátit se za účelem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen "Zákon o alternativním řešení sporů"). Během alternativního řešení sporů Uživatel - spotřebitel spolupracuje se subjektem alternativního řešení sporů v zájmu rychlého vyřešení sporu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu je možné podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů. Uživatel, který je spotřebitel, může zahájit řízení i způsobem uvedeným v čl. XII. Subjektům alternativního řešení sporů je "Česká obchodní inspekce, Inspektorát ČOI pro hl. m. Prahu, xxx 3, P.O. Box x-35, 15900 Praha", resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mpo.cz). Uživatel, který je spotřebitel, je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. V případě přeshraničního sporu má Uživatel - spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.

 

X. Řešení sporů online

1.    Podle článku 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.05.2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Uživatel, který je spotřebitelem má právo svá práva a nároky, vyplývající ze smluvního vztahu (kupní smlouvy nebo smlouvy o online službách) s Provozovatelem, uplatňovat v rámci alternativního online řešení sporů. Řešení sporů online (dále jen "ŘSO") zajišťuje platforma provozována Evropskou komisí. Uživatel, který je spotřebitel, je oprávněn využít platformu ŘSO na řešení sporů, v jazyce, který si zvolí. Platforma ŘSO je přístupná online na webové adrese:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
2.    Uživatel může Provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese:
nemecek.ja@centrum.cz nebo na adrese callquest@callquest.sk

 

XI. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Na otázky
neupravené těmito Podmínkami ani Zvláštními podmínkami se vztahují příslušná
ustanovení občanského zákoníku; pokud Uživatel není spotřebitelem, na otázky
neupravené Podmínkami a ani Zvláštními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení
obchodního zákoníku.
2.    Provozovatel má právo měnit, inovovat a jinak modifikovat Služby bez předchozího
upozornění Uživatelů i bez jejich souhlasu, v případě, že taková změna není
porušením práv Uživatele placených Služeb.
3.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou
vyžádané změnou Služeb, skutkového stavu, právních předpisů, technickými
možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb
Provozovatele. V případě, že dojde ke změně Podmínek, Uživatel bude o aktuálním
znění Podmínek informován spolu s odkazem na úplné znění Podmínek. Uživatel je
zároveň oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto Podmínek na
kterémkoli Serveru Provozovatele. V případě, že Uživatel se změnami Podmínek
nesouhlasí je oprávněn zrušit svou registraci, resp. v případě, že jde o
neregistrovaného Uživatele, přestat používat Služby Provozovatele. Pokud Uživatel
pokračuje v používání Služeb, má se za to, že se změnami Podmínek souhlasí.
4.    Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se
nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem
nebo povinností uvedených v těchto Podmínkách nebo Zvláštních podmínkách, může
Provozovatel v souladu se zákonem poskytnout všechny dostupné informace o
uživatelích (včetně soukromých údajů Uživatele) oprávněným orgánům.
5.    Podmínky platí současně se Zvláštními podmínkami pro Servery provozované
společností CallQuest, s.r.o. a společností Žiju s rozumem s.r.o.. Uživatel se stejně
zavazuje dodržovat i Zvláštní podmínky, pokud užívá i Službu, na kterou se Zvláštní
podmínky vztahují.

V Praze, dne 05.07.2021